Asian American Pacific Network of Oregon (APANO) Endorses 26-193

APANO 很高兴地支持PPS学校销售债券, 这将提供3.24亿美元。 这笔钱将减少学生和教师接触有害物质, 例如铅。学生经常发现自己的学校的设置过时和基础设施需要改进。通过这种债券措施将为我们的学校系统带来急需的更新, 例如Madison高中和Kellogg中学。 这是为我们社区的学生服务。

APANO hảnh diện ủng hộ trái phiếu xây dựng trường học thuộc Sở Học Chánh Portland.  Nếu được thông qua, trái phiếu sẽ tài trợ $324 triệu dollar để giảm bớt những chất nguy hiểm, thí dụ như chì, đối với học sinh thầy cô và nhân viên nhà trường.  Những học sinh dân tọc thiểu số thường ghi tên học tại các trường công lập có cơ sở hạ tầng, quá hạn dùng và cần cải thiện.  Nệu trái phiếu được chấp thuận, sẽ tạo ra nhiều sự cải thiện đối với hệ thống trường chúng ta.  Chúng ta sẻ thấy phần lớn tiền trái phiếu sẽ tái thiết Trường Trung Học Madison và Trường Trung Học Cấp Hai Kellogg, hai trường có nhiều học sình người gốc Á Châu.

"APANO is proud to support the PPS school board bond, which would provide $324 million dollars to reduce student and staff exposure to hazardous materials such as lead. Students of color often find themselves enrolled in public schools with infrastructure that is dated and and in sore need of improvement. Passing this bond measure will give much needed rejuvenation to our school system, and we’re excited to see this major fund major renovations to Madison High School and Kellogg Middle School, which both serve students from our community." Zahir Janmohamed

-Zahir Janmohamed, Policy Director,APANO